MESAJLARIM
Müslümanlar birbirlerine merhamet etmeyi öğrenemedikleri müddetçe, dünyanın her yerinde müslümanlara zulmeden küfür güçlerinden de merhamet bekleyemezler.
İ’lây-ı Kelimetullah Stratejisi // (Faruk Köse)

Facebook da paylaş   Google da paylaş   Twitter da paylaş


Gayesi büyük olanın hedefi de büyük olur. Büyük hedeflere, büyük ufuklara sahip olmakla ulaşılır. Büyük ufuklar büyük idealler ister. Büyük ideallerin gerçekleşebilmesi için güçlü stratejiler gerekir.

Bunun için lazım olan güç ise, Allah’a gerçekten inanmış “cesur bir yürek”, şehadete susamış “tevhidi bir erek” ve bu ikisinin kuvvetiyle küfre hücum eden “bükülmez bir bilek”tir.

Gayemiz Allah’tır, “Allah Teala’nın rızası”nı kazanmak.

Hedefimiz, Allah’ın rızasını kazanabilecek bir hayat tarzını; “kaynağını Kur’an’dan, tatbikatını da Rasulullah’tan alan bir hayat”ı yaşamak, yaşayabilecek ortamı tesis etmek.

Ufkumuz, “tevhid mücadelesi”nin tarihinden alınacak tüm ders ve tecrübeleri temel edinerek yükseltilmek suretiyle istikbale uzanan; belli bir zamanla, belli bir mekânla, belli şahıs veya şahsiyetlerle, günübirlik ve kısa vadeli politikalarla, kısmi ve kısır prensip ve programlarla sınırlandırılmamış “evrensel istiklâl eylemi.”

İdealimiz, Kur’an ve Sünnet hükümlerine dayanan, “Hududullah”ın sınırları içinde “Hükmullah”ı ikame eden ve onunla varlık bulan, “Ümmet Birliği”ne dayalı “İslam Devleti.”

Bunun için gerekli olan strateji ise, “İ’lây-ı Kelimetullah Stratejisi.”

“İ’lây-ı Kelimetullah Stratejisi”nin özü ve esası, terimin manasından da anlaşılacağı üzere, Allah’ın kelimesi olan Kur’an-ı Kerim’in; fert, aile, toplum ve devlet hayatında, itikadi, ibadi, ahlaki, ameli, içtimai, siyasi, iktisadi, hukuki, adli, idari, kültürel vb. alanlardaki bütün hükümleriyle bir bütün olarak ve tüm dünyaya şamil olacak şekilde hakim kılınmasıdır.

Sözünü ettiğim strateji, bu ilahi vazifeyi eda edebilmenin yoludur, metodudur. Ancak burada hemen cevaplandırılması gereken mesele, “Kelimetullah”ın dünyaya hakim kılınmasının mana ve mahiyetinin ne olduğudur. İslam dünyaya nasıl hakim olacak? Dünyada herkesin müslüman olmasıyla mı? Dünyanın süper dvletlerinin idari kadrolarına müslümanların gelmesiyle mi? Yeryüzünün her yanında fiilen İslami idarelerin tesis edilmesiyle mi? Veya acaba şöyle mi:

İslam coğrafyasında veya İslam coğrafyasına yeni katılacak bir yerde güçlü bir İslam devleti kurulur, bu devlet dünya üzerinde, genel olarak dünyada özünü dinleten, her tarafta ve her alanda geçerli nüfûzu olan, her tarafı kontrol yeteneğini haiz bir “siyasi-sosyal-iktisadi-hukuki-kültürel-askeri” güce sahip, “dünya sistemini kurmada ve yönlendirmede “dünya lideri” olarak “Hududullah” dahilinde ve “Hükmullah”ın hakim olduğu bir “başat güç” haline gelir.

Benim aklıma yatkın olan bu. Bu amaca yönelik olarak müslümanlar “güçlü stratejiler” hazırlamalılar ve bu stratejileri ısrarla ve sabırla takip ve tatbik etmeliler.

Böyle bir stratejiye dair pek çok hazırlık yapılabilir; ancak ayrıntıya girmeden ve sadece birkaç önemli köşe taşına işaret babından bazılarını şöyle sayabiliriz:

— Kur’an ve Sünnet hükümlerine dayalı, “öz”de, “söz”de, “iz”de ve “iş”te “toplumsal değişim”in gerçekleştirilmesi.

— “İslam Kardeşliği”nde buluşulması.

— Tüm müslümanların “öz”lerini, “söz”lerini, “iz”lerini ve “iş”lerini bir etmesi; “düşünce”, “tavır” ve “eylem” birliğini gerçekleştirmesi; “kaynaklar”ını, “potansiyel”lerini ve her türlü “güç”lerini birleştirmesi.

— “Ümmet şuuru”nun elde edilmesi ve “ümmet birliği”nin gerçekleştirilmesi.

— “Hilafet” çatısı altında “tek-merkezli” örgütlenmeye gidilerek, “Birleşik İslam Ordusu”nun kurulması.

— Müslümanların yeryüzündeki “tarihi ve tabiî haklar”ı tesbit edilerek, tüm müslümanlara bu hususta duyarlılık kazandırılması.

— Siyasi, sosyal, hukuki, idari, iktisadi ve diğer alanlarda “sistem modelleri”, “hukuki altyapı ve mevzuat” ile “alternatif dünya sistemi” hazırlanması.

— Dünyada “kültürel üstünlük”ün elde edilmesi.

— Mutlaka “örgütlü” hareket edilmesi.

İşte “İ’lây-ı Kelimetullah Stratejisi”nin köşe taşlarından kimileri bunlar.

Burada bir nebze “örgütlülük” üzerinde durmak istiyorum. İslam’ın bir “hayat nizamı” olarak dünyaya hakim kılınması için geliştirilecek bu stratejinin öngördüğü harekat, mutlaka örgütlü bir hareket olmak zorunda. Böyle bir örgütlenmenin ise üç vazgeçilmezi var:

1- Hareketin bugününe ve geleceğine yönelik olarak gerekli olan “yeterli liyakat ve sayıda eleman” yetiştirmek, “kadro” hazırlamak.

2- “Şahıslar etrafında” değil, “prensipler, ilkeler ve müesseseler etrafında” örgütlenmek.

3- “Hangi hedef” gerçekleştirilmek isteniyorsa, o “hedefi gerçekleştirebilecek nitelikte bir yapılanma”ya gitmek.

Asgari bu tür bir yapılanmaya gitmeden değil “Dünya İslam Devleti”, ne kadar çalışılırsa çalışılsın, “bölgesel İslami otoriteler” bile kurulamaz.

“İ’lây-ı Kelimetullah Stratejisi”, kesinlekle “sahih iman” ve “salih amel” eksenine oturmuş bir “icraat hareketi”ni gerektirir. Unutmayalım, gökten bir nesil inmeyecek ve hem o nesli biz yetiştireceğiz, hem de herkes yaptıklarından hesaba çekilecek, yapması gerekip de yapmadıklarından da sual olunacak.

Büyük hedefler büyük bedeller ister. Büyük bedeller, büyük olmakla karşılanabilir. Artık büyük olalam, Ümmet olalım!...

Giriş Tarihi:   (3357)


Etiketler: gaye |  Kur'an |  hedef |  strateji |  İ’lây-ı Kelimetullah |  İslam |  İslam Devleti |  Faruk Köse |  medyatizma |  ümmet | 


Adı Soyadı
E-Mail

0 karakter girdiniz. | 1000 karakter kaldı.
Medyatizma Yandaki numarayı giriniz

 
YORUMLAR

ALPARSLAN KUYTUL BU İŞ İÇİN UYGUN MUDUR SİZCE?

03.01.2016 / Emrullah akgün


Büyük hedefler büyük bedeller ister.Büyük bedeller,büyük olmakla karşılanabilir. Artık büyük olalalım.

http://bredaholland.blogspot.nl/2017/05/buyuk-hedefler-buyuk-bedeller-ister.html?spref=fb

18.05.2017 / Hüseyin şaşmaz (uzun)


E-Posta: farukkose@hotmail.com       -       Twitter: https://twitter.com/FarukKose52